fbpx
0

Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 Januari 2023

Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over hoe Oxfam-Magasins du monde de informatie gebruikt en beschermt die u ons geeft wanneer u deze site gebruikt. In het algemeen kunt u de site van Oxfam-Magasins du monde bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken.

Onze organisatie hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. In overeenstemming met de GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) informeert Oxfam-Magasins du monde u over het volgende:

1. Wie verzamelt de gegevens?

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van de gegevens is Oxfam-Magasins du monde Asbl.

Postadres: rue Provinciale 285, 1301 Waver.

Algemeen e-mailadres: info@mdmoxfam.be

Algemeen telefoonnummer: 010/437.950

Contactpersoon: Sabine Clausse GDPR@mdmoxfam.be

2. Welke gegevens worden verzameld en hoe?

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde informatie of diensten kan Oxfam-Magasins du monde u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, functie, school, ….. Door deze informatie te verstrekken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat deze door Oxfam- Magasins du monde wordt verwerkt voor de in punt 3 hieronder vermelde doeleinden en voor de op elk specifiek formulier vermelde doeleinden.

Wij verzamelen enkel de persoonsgegevens die u ons via deze formulieren uitdrukkelijk meedeelt. Wanneer Oxfam-Magasins du monde analyses uitvoert, zoals die van het verkeer op de site, worden de gegevens geaggregeerd en geanonimiseerd.

3. Waarom verzamelen we gegevens?

Oxfam-Magasins du monde is een beweging van geëngageerde burgers die samenwerken voor meer sociaal-economische rechtvaardigheid. Wij stellen oneerlijke praktijken aan de kaak. Wij stellen een alternatief voor van eerlijke handel en solidariteit. Wij mobiliseren en trainen kritische en verantwoordelijke mensen en dagen politieke en economische besluitvormers uit.

In het bijzonder verzamelt en verwerkt Oxfam-Magasins du monde uw Persoonsgegevens om u de informatie of diensten te verstrekken waarom u hebt verzocht (waaronder: verzending van de Nieuwsbrief, commerciële aanbiedingen, opleidingsvoorstellen, uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten, … ).

4. Op welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden, beroepen wij ons op een of meer rechtsgronden:

  • Contractuele relaties: Wanneer u solliciteert op een vacature, een stage aanvraagt, een dienst verleent, of wanneer u contact met ons opneemt, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om op uw verzoek te reageren of het samenwerkingscontract uit te voeren.
  • Wettelijke verplichtingen: Indien strikt noodzakelijk verwerken wij uw gegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
  • Legitieme belangen: Zolang ons gebruik eerlijk en evenwichtig is en geen inbreuk maakt op uw rechten, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij een legitiem, wederkerig belang hebben dat de missie van Oxfam-Magasins du monde dient. Bijvoorbeeld om onze vrijwilligers op te leiden, te informeren en te verzekeren of om over onze campagnes te communiceren naar de media.
  • Toestemming: Als er geen andere rechtsgrondslag gerechtvaardigd is, vragen wij uw toestemming om uw gegevens te gebruiken om u onze nieuwsbrieven, campagne-informatie, uitnodigingen voor evenementen of marketinginformatie over Oxfam-Magasins du monde te sturen.

5. Wie verwerkt de gegevens?

Alleen Oxfam-Magasins du Monde is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze informatie, in individuele of geaggregeerde vorm, wordt nooit doorgegeven aan een derde partij, met uitzondering van de onderaannemers waarop Oxfam-Magasins du monde een beroep doet en die ons door ondertekening van een contract verzekeren dat ook zij de GDPR en ons vertrouwelijkheidsbeleid respecteren. Oxfam- Magasins du monde noch haar onderaannemers verhandelen de persoonsgegevens van haar bezoekers en gebruikers van de site.

6. Hoe en hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Daartoe gebruiken wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden periodiek getest en zo nodig aangepast

Uw Persoonsgegevens worden door Oxfam-Magasins du monde alleen bewaard voor de tijd die nodig is om het doel van de verzameling en verwerking te bereiken. U kunt te allen tijde besluiten geen informatie meer van ons te ontvangen.

7. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage, rectificatie, afschrift, verwijdering of verzet tegen bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons een brief te sturen naar GDPR@mdmoxfam.be

Om u bij uw aanpak te helpen, kan u terecht op website van de CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wegens de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op Oxfam-Magasins du monde rust, wordt u meegedeeld dat uw verzoek zal worden behandeld op voorwaarde dat u uw identiteit kunt bewijzen. Oxfam-Magasins du monde deelt u mee dat zij zich zo nodig kan verzetten tegen verzoeken die duidelijk misbruik opleveren (door hun aantal, repetitieve of systematische aard).

8. Reactietijd

Oxfam-Magasins du monde verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

9. Geautoriseerde dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

Oxfam-Magasins du Monde heeft er eerder voor gezorgd dat haar dienstverleners adequate waarborgen hebben ingevoerd en voldoen aan strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens, overeenkomstig de GDPR.

10. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Indien u van mening bent dat Oxfam-Magasins du monde haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit Of de CNIL