fbpx
0

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Inleiding

Toepassingsgebied: deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van producten op de websites van Oxfam-Magasins du monde die worden beheerd door de vereniging Oxfam-Magasins du monde, ingeschreven in het RPM van Nivelle (BTW BE 0416.486.821) en gevestigd re rue provinciale 285, 1301 Bierges.

Elke bestelling van een product dat op de online winkel van de website oxfammagasinsdumonde.be staat, houdt de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid in.

De klant erkent dat zijn akkoord met de inhoud van deze verkoopsvoorwaarden geen handtekening op dit document vereist, voor zover de klant de op de website aangeboden producten online wil bestellen.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

Oxfam-Magasins du monde heeft de bevoegdheid om deze verkoopsvoorwaarden te bewaren of te bewerken, met dien verstande dat zowel het bewaren als het bewerken van dit document uitsluitend haar verantwoordelijkheid is.

Oxfam-Magasins du monde kan deze verkoopsvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder voorbehoud van het plaatsen van deze wijzigingen op haar website. Het is daarom raadzaam om regelmatig naar de laatste versie van de verkoopsvoorwaarden te verwijzen die permanent beschikbaar is op de website.

2.2. Definities

MET DE TERM CONSUMENT wordt bedoeld: elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten koopt of gebruikt voor uitsluitend niet-professioneel gebruik, die op de website worden aangeboden. Als consument heeft de klant dus specifieke rechten, die in het geval dat de op de website aangekochte producten of diensten in feite betrekking hebben op zijn professionele activiteit, zouden worden aangetast.

MET DE TERM PROFESSIONEEL wordt bedoeld: iedere persoon die niet voldoet aan de hierboven gegeven definitie van consument.

2.3. Voor wie is deze website bestemd?

Deze website is uitsluitend bestemd voor consumenten zoals gedefinieerd in punt 2.2. Als u een professionele klant bent en een factuur wenst, kunt u een bestelling plaatsen door contact op te nemen met clients.exterieurs@mdmoxfam.be.

Artikel 3 – Sluiten van de online verkoop

De catalogus van producten en hun beschrijving op www.oxfammagasinsdumonde.be vormt geen aanbod op zich. Het volstaat daarom niet om een bestelformulier op de genoemde website in te vullen om het verkoopcontract te vormen. De verkoop wordt definitief gesloten bij ontvangst van de bevestigingsmail.

Ter bescherming en zekerheid van de klant behoudt Oxfam-Magasins du monde zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen en de uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan een passend antwoord of als Oxfam-Magasins du monde van mening is dat de beschikbare informatie onvoldoende is.

Artikel 4 – Bestellingbevestiging

De contractuele informatie zal per e-mail bevestigd worden ten laatste bij.

Artikel 5 – Aankoop

Oxfam-Magasins du monde zal uw bestelling beantwoorden binnen de beschikbare voorraad of onder voorbehoud van beschikbaarheid van de voorraad. De levertijd is van 2 tot 4 werkdagen voor België. Indien ondanks haar zorgvuldigheid de producten na uw bestelling toch niet beschikbaar blijken te zijn, zal Oxfam-Magasins du monde u hier per e-mail van op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6 – Beschikbaarheid

 De beschikbaarheid van producten wordt op onze website indicatief weergegeven. Als regel is een product dat als “op voorraad” is aangeduid, onmiddellijk beschikbaar. Oxfam-Magasins du monde kan echter niet aansprakelijk gesteld worden als de voorraad sinds het moment van bestelling is gewijzigd. Elk onbeschikbaarheid van een product wordt in principe op de website vermeld.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen het exclusieve eigendom van Oxfam-Magasins du monde tot volledige betaling van de bestelling.

Artikel 8 – Prijzen

Onze productprijzen zijn in EURO inclusief belastingen, exclusief verzendkosten. De levering- en verzendkosten zijn voor rekening van de klant (behalve bij speciale voorwaarden die op de website vermeld staan). Ze worden weergegeven op basis van de door de klant verstrekte informatie met betrekking tot de leveringsplaats.

Oxfam-Magasins du monde behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Oxfam-Magasins du monde zal zich echter houden aan de op het moment van uw bestelling geldende prijzen die aan u zijn medegedeeld.

Artikel 9 – Betaling

De volledige prijs dient op het moment van uw bestelling te worden betaald.

Alle bestellingen zijn te betalen in EURO. U kunt op de volgende manieren betalen voor uw bestelling:

  • Via Bancontact
  • Met creditcard
  • Via PayPal

U garandeert aan Oxfam-Magasins du monde dat u over alle benodigde vergunningen beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken bij het registreren van het bestelformulier. Oxfam-Magasins du monde behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering, van welke aard en niveau van uitvoering ook, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling (of in geval van betalingsprobleem) van welk bedrag dan ook dat verschuldigd is. De levering van een nieuwe bestelling kan opgeschort worden bij betalingsachterstand van een eerdere bestelling, ongeacht de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Oxfam-Magasins du monde behoudt zich het recht voor om een kopie te vragen van uw identiteitskaart en/of bankafschrift voor elke betaling via bankkaart.

Artikel 10 – Levering

10.1 – Algemeen

De producten die u op Oxfam-Magasins du monde koopt, worden alleen in België geleverd en worden geleverd op het adres dat op het bestelformulier is opgegeven.

Oxfam-Magasins du monde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van een vertraging in het transport vanwege de verantwoordelijkheid van de post. Er zal geen terugbetaling van de bestelling plaatsvinden totdat deze naar de afzender is teruggestuurd of bij de ontvanger met vertraging is aangekomen.

In het geval van betaling per overschrijving wordt de bestelling alleen behandeld wanneer het bedrag is ontvangen. De van toepassing zijnde termijnen in dit geval zijn dus die op de dag van ontvangst van de betaling en kunnen daarom verschillen van die op de dag van plaatsing van de bestelling.

Als u besluit om uw bestelling te annuleren na betaling en uw bestelling is al op weg naar levering, zal Oxfam-Magasins du monde het product alleen terugbetalen als het volledig is ontvangen. Het wordt verzocht om het product in zijn oorspronkelijke staat te retourneren.

10.2 – Overdracht van risico’s

De eigendom en de daarbij behorende risico’s van uw producten worden overgedragen bij ontvangst van de producten.

10.3 – Invoerrechten

Als u producten bestelt die naar een land buiten België moeten worden geleverd, wordt u beschouwd als de gemachtigde importeur en bent u verplicht om de wetten en regelgeving in het land waar u de goederen ontvangt na te leven.

U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of belastingen bij aankomst van de goederen in uw land. Alle extra douaneformaliteiten zijn voor uw rekening. Oxfam-Magasins du monde heeft geen controle over deze kosten en kent hun bedrag niet. Aangezien de douanepolitiek van land tot land verschilt, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke douane om meer informatie te verkrijgen.

10.4 – Leveringsproblemen

Als u een bezwaar heeft tegen het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, al geopend…) en als u problemen heeft met de artikelen in het pakket (verlopen artikel, ontbrekend, niet overeenkomend met het bestelde artikel…), verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden aan Oxfam-Magasins du monde zodat we in staat zijn om de wettelijke garantie te activeren of om verantwoordelijkheid te nemen voor het transport van uw bestelling, afhankelijk van de specifieke situatie.

De wettelijke termijn om een bedrijf te informeren over een defect is twee maanden vanaf het moment waarop het defect is ontdekt.

10.5 – Conformiteit van producten

Oxfam-Magasins du monde staat garant voor het terugbetalen of omruilen van defecte producten of producten die niet aan uw bestelling voldoen. In dat geval verzoeken we u dit te melden via e-mail aan clients.mdm@mdmoxfam.be en ons de producten volgens het door onze klantenservice aangegeven proces terug te sturen (let op: het terugsturen van defecte producten is niet altijd nodig, soms is een foto van de defecte plek voldoende). Oxfam-Magasins du monde zal, naar uw keuze, het betreffende product of de betreffende producten ruilen of terugbetalen. We verzoeken u, indien mogelijk, ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het genoemde defect, binnen de wettelijke termijn van maximaal 2 maanden na ontdekking van het defect.

We verzoeken u, indien mogelijk, de niet-conforme producten in de staat waarin u ze hebt ontvangen, met al het geleverde (accessoires, verpakking, handleiding enzovoort) terug te sturen.

In elk geval kunt u genieten van de bepalingen van de wettelijke garantie met betrekking tot de garantie op verborgen gebreken.

10.6 – Retournering van pakketten

Als de klant niet aanwezig is tijdens de levering en het pakket niet binnen 15 dagen op het postkantoor ophaalt, wordt het pakket naar Oxfam-Magasins du monde teruggezonden. In dat geval zal Oxfam-Magasins du monde het pakket alleen terugsturen aan de klant wanneer het pakket is ontvangen (of terugbetaald is door de post in geval van verlies), en zullen de verzendkosten van deze tweede verzending aan de klant worden gevraagd, ook al heeft de post geen afhaalbericht achtergelaten.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1 Algemeen

De consument heeft het recht de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 werkdagen na de dag na de levering van het product.

Gelieve de niet beschadigde, volledige (oorspronkelijke verpakking, accessoires, handleiding) product(en) terug te sturen en geen verzendlabel direct op de verpakking van het teruggezonden product(en) te plakken, maar gebruik hiervoor een geschikte verzenddoos.

De consument die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, moet binnen 14 werkdagen contact opnemen met Oxfam-Magasins du monde.

Oxfam-Magasins du monde zal de door de consument die zijn herroepingsrecht uitoefent ontvangen betalingen, inclusief de verzendkosten, zonder onredelijke vertraging terugbetalen nadat de teruggezonden goederen zijn ontvangen.

11.2 Gevallen waarbij het herroepingsrecht niet kan worden verleend

Het herroepingsrecht kan niet worden verleend in de volgende gevallen:

  • Voedingsproducten
  • Cosmetische producten
  • Verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd en die door de consument zijn opengemaakt na levering.

Artikel 12 – Bewijs van transactie

De informatiedatabases die worden bewaard in de informatiesystemen van Oxfam-Magasins du monde onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van de tussen partijen gevoerde communicatie, bestellingen en betalingen.

De bewaring van bestelbonnen en facturen wordt op een betrouwbare en duurzame manier gedaan die als bewijs kan worden overlegd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheidsbeperking

13.1 De foto’s en teksten die de op deze website voorgestelde producten illustreren en beschrijven, zijn niet bindend en alleen ter informatie. Oxfam-Magasins du monde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de op deze website voorkomende foto’s of teksten.

13.2 Zonder de omvang van deze algemene verkoopsvoorwaarden te beperken, kan geen enkele aanvraag, wat het ook is, die betrekking heeft op geleverde producten, het niet leveren van producten of anderszins, meer bedragen dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten waarvoor een schadevergoeding wordt geëist. In geen geval kan Oxfam-Magasins du monde aansprakelijk worden gehouden voor indirecte, toevallige of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs al was de mogelijkheid van dergelijke schade aan Oxfam-Magasins du monde bekend of had kunnen zijn) die voortkomt uit de producten, hun gebruik, verkoop of de website.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Oxfam-Magasins du monde zal er alles aan doen om aan haar verplichtingen te voldoen, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of het uitblijven van levering als gevolg van overmacht. Het begrip “overmacht” impliceert de aanwezigheid van meerdere criteria: het is een onvoorzienbare, onweerstaanbare en onafhankelijke gebeurtenis van de wil van de partijen die de uitvoering van de verplichting onmogelijk maakt.

14.2 Bij vertraging zal Oxfam-Magasins du monde zo snel mogelijk aan haar verplichtingen voldoen en behoudt zich het recht voor om de resterende voorraad producten op een eerlijke manier te verdelen onder haar klanten.

Artikel 15 – Gegevensbeheer en legitiem belang van de verantwoordelijke voor de verwerking

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met het opslaan, verwerken en gebruiken van de door Oxfam-Magasins du monde verzamelde gegevens die afkomstig zijn van uw bestelbon. Sommige van deze informatie kan worden overgedragen aan bedrijven die betrokken zijn bij de levering van uw bestelling.

We delen uw gegevens op geen enkele manier met derden die geen verband houden met ons activiteitengebied.

Door uw bestelling te plaatsen en daarmee onze algemene verkoopsvoorwaarden te accepteren, geeft u automatisch uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken die aan de onderkant van de e-mail wordt verstrekt.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en overmacht

Oxfam-Magasins du monde zal er alles aan doen om eventuele geschillen op een bevredigende manier op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop het geschil is opgelost en de bevoegde rechtbanken wilt aanspreken, zullen de volgende regels van toepassing zijn.

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke partij geeft exclusieve bevoegdheid aan de Belgische rechtbanken om elk geschil voor te leggen.